SpeccyWeb

MENU
ÚVOD
ÈLÁNKY
SOUT̎
MB MANIAX
PROJEKTY
MACRUMORS
HARDWARE
BEN'S BARGAINS
ORCHARD
DOWNLOAD
iPhone 5S for sale
iPhone 6 for sale
SYMBIOZA
SPECCY POWER

TOPlist
(Od 18.11.2004)
ÚVOD

Vítejte na novém SpeccyWebu, domovské stránce MB Maniax.
Celý web prošel nìkolika zmìnami. Zaprvé, MB Maniax mají teï novou doménu, stránky už nejsou uloženy na free hostingu, ale na kvalitním unixovém serveru, takže jednak lze pøedpokládat, že pobìží bez vìtších výpadkú a pak také odpadá úvodní stránka s bannerem, takže po zadání adresy do browseru jste rovnou u nás.
Druhá zmìna, které jste si už urèitì všimli, je nový design, který my osobnì považujeme za docela podaøený a až na drobnosti ho asi moc mìnit nebudeme. Stránky byly zkoušeny pod Linuxem v Mozille, pod FreeBSD ve Firefoxu a pod Windows v MSIE a všude se zobrazily dobøe.
Tøetí zmìnou je v menu sekce èlánky, kde se budemeco nejèastìji snažit pøidávat krátké i delší novinky ze Speccy svìta. Vzhledem k tomu, že dva lidi nemúžou postøehnout všechno, pøizvali jsme ke spolupráci MikeZTa a Ellvise ze ZeroTeamu.
To bude asi pro zaèátek všechno, web je poøád ještì nedodìlaný, pracujeme na nìm dnem i nocí, protože svìtu je tøeba ukázat, že Speccy rulez.


©2004 by MB Maniax, The Holy ZX Speccy Demogroup